להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 







הברות – syllables – suffixes
סיומות
Suffixes חשיבותם לאיות-


הברות – syllables – suffixes
סיומות
Suffixes חשיבותם לאיות-
.
אם תוכל לטפל בסיומות –
Suffixes
אז אתה בדרך הנכונה להיות מאיית טוב. המילה
Suffix
הוא בסך הכול סיומת שמוסיפים למילת הבסיס כדי ליצור מילה חדשה.
בוא ונראה מספר דוגמאות

Base word suffix new word

Interest + ing = interesting
Noise + y = noisy
Breath + less = breathless
Popular + ity = popularity
Drop + let = droplet
-------------------------------------------------------------------------------
הדבר החשוב לדעת לגבי סיומת אם היא מתחילה באותרגילה(עיצור) או באות ניקוד
Consonant - examples --- vowel - examples
Suffixes ----- suffixes

-Ful - hopeful, plentiful -er, -or - farmer, collector
-Less - useless, tasteless -en - mistaken, hidden
-Ly - bravely, frankly -ish - foolish, thinnish
-ment - movement, agreement -ation - limitation, reservation
-ness - darkness, happiness -ing - firing, sitting

הוספת סיומת למילים שמסתימות ב eשקטה
הסתכל על המילים הבאות המסתיימות ב -- שקטה e
שקטה וראה מה קורה כשמוסיפים סיומת e
Base word + consonant base word + vowel
Suffix suffix

Hope - hopeless -- note - notable
State - statement -- calculate - calculation
Spite - spiteful -- reserve - reservation
Late - lately -- late - latest
Extreme - extremely -- expense - expensive


האם שמת לה למבנה? כשאתה מוסיף סיומת של אות רגילה מילת הבסיס לא משתנה. לעומת זאת כשאתה מוסיף
סיומת עם אות ניקוד הורד את האי השקטה.
עכשיו הוסף סיומות למילים הבאות כדי לקבל מילים חדשות זכור להוריד את האי השקטה
כשאתה מוסיף סיומת עם אות ניקוד. כך
laze + y = lazy
Base word new word base word new word
+suffix +suffix
Excite+ing = _________ arrive+al = _____________
blame+less = _________ spice+y = _________
waste+ful = _________ care+ing = __________
place+ed = _________ place+ment = __________
swede+ish = _________ create+ion = ___________


Adding suffixes to words ending -ce and –ge
כשמוסיפים סיומת עיצור(אות רגילה) שמור על ה אי השקטה
כשמוסיפים סיומת אות ניקוד סלק את ה אי השקטה כך:
So: blame+less = blameless but blame+ing = blaming

מבנה זה עובד רוב הזמן. אבל ישנם יוצאים מהכלל ספורים:
כשמילת הבסיס נגמרת ב
-ce or -ge,
אז אתה שומר על ה אי השקטה לפני
-able and -ous.
כך
Enforce + able = enforceable
notice + able = noticeable
service+ able = serviceable
courage + ous = courageous
outrage + ous = outrageous

Doubling Consonants when Adding a Suffix
להכפיל או לא להכפיל זאת השאלה. במקום זה הרבה מאייתים לא בטוחים בעצמם.
אם אתה רוצה לכתוב
plan + ing
האם זה
planing or planning?
האם להשאיר את מילת הבסיס לבד או להכפיל את ה אן
Are we planing a trip to China or planning a trip?
למרבה המזל ישנו מבנה שימושי שיעזור לנו.
זה יכול להישמע מסובך בהתחלה אבל זה אחד מהמבנים הכי שימושיים


אם מילת הבסיס היא:
הברה אחת, הברת אות ניקוד קצרה:
(the short vowels are ham, bed, lip, rot, gun)
אות רגילה אחת בסוף, אתה מכפיל את האות הרגילה האחרונה כשאתה מוסיף סיומת אות ניקוד.
נשמע מסובך אבל כמה דוגמאות יעזרו.


slip has one syllable, one short vowel (i) and one consonant (p) at the end so:
slip + ed = slipped (double p) and:

Bed + ing = bedding flat + est = flattest
fun + y = funny hot + er = hotter

כשאתה מוסיף סיומת עיצור, מילת הבסיס לא משתנה:

Bag + ful = bagful, wet + ness = wetness
Worksheet - to double or not to double?
If the base word has:
one syllable
one short vowel
(the short vowels are ham, bed, lip, rot, gun)
one consonant at the end
you double the final consonant when you add a vowel suffix

Now make new words by adding suffixes to the following base words.
The first one has been done for you.

Hot + est hottest fat + ish ______________
grin + ed _________ stop + ing ______________
pot + er _________ gun + ed ______________
sun + y __________ wrap + ing ______________
spot + y __________ step + ed ______________
Run + ing __________ spot + ed ______________
can + ed __________ bat + ing ______________
fit + ing __________ net + ing ______________

Here are some sentences. Cross out the incorrect word.
1. "What are you grining/grinning at?" said Nigel.
2. Sue took up joging/jogging to improve her fitness.
3. Ali took a jugful/juggful of orange juice into the garden.
4. We wraped/wrapped the gift in silver paper.
5. July was the hotest/hottest month of the year

Suffixes and Stressed Syllables
עוד קבוצה של מילים שגורמים בעיות להרבה אנשים. שוב הבעיה להחליט אם להכפיל או להכפיל את העיצור האחרון של
מילת הבסיס וגם כאן יש מבנה לעזור לך.
קרא את המילים בקול רם והחלט איפה לשים את ההדגשה.
begin equip regret commit
Profit target enter order
מדגיש את ההברה השניה.
אתה צריך לשים לב שבשורה הראשונה אתה מדגיש את ההברה הראשונה ובשורה השניה אתה מדגיש את ההברה השניה
begin equip regret commit
Profit target enter order
הנה המבנה שיכול לעזור לך:
אם ההדגשה היא על ההברה הראשונה, מילת הבסיס לא משתנה,
profit + able = profitable; and enter + ed = entered
אם ההדגשה היא על ההברה האחרונה, הכפל את העיצור האחרון לפני הוספת סיומת אות ניקוד
begin + ing = beginning; and equip + ed = equipped
(No change if a consonant suffix is added so:
equip + ment = equipment )


מבנה זה הוא כה חשוב שכדאי ללמוד אותו בעל פה.
השתמש במבנה הזה להוספת סיומות לטבלה הבאה:
1st syllable stressed 2nd syllable stressed

Garden + er ________________ forget + able ________________
limit + ed ________________ begin + ing ________________
order + ing ________________ occur + ing ________________
alter + ation ________________ omit + ed _________________
market + ing ________________ regret + ful _________________

Stressed Syllables and Suffixes – פעילות נוספת
For words of two syllables ending in one vowel and one consonant
If the stress is on the first syllable the base word doesn't change:
profit + able = profitable; and enter + ed = entered
If the stress is on the last syllable, double the final consonant before adding a vowel suffix:
begin + ing = beginning; and equip + ed = equipped
(No change if a consonant suffix is added so:
equip + ment = equipment )

Tick or highlight the correct spelling in the following sentences:
1. "I don't think Julie's very commited/committed to her school work," said her mother.
"I don't agree," said the teacher, "I feel that she's shown a great deal of commitment/committment this year."

2. Dave submited/submitted his enrolment/enrollment form two days after the closing date.

3. Nathan and Kim admited/admitted they had forgoten/forgotten their homework assignments.

4. "Let's begin at the begining/beginning," said the detective.

5. Part of the marketing/marketting manager's job involved budgeting/budgetting for the advertising schedule.

6. Sandy regreted/regretted not ordering/orderring
 the very latest equipment/equippment.
He had omited/omitted to consider
the efficiency savings and now realized that his business could have been much more profitable/profittable.

7. The security guard patroled/patrolled the fence, prefering/preferring to stay awake by keeping busy.

8. Refering/referring to the boss by her Christian name was strictly forbiden/forbidden

Adding a suffix to words ending y
:
במילים אלו אתה צריך להבחין אם יש עיצור או אות ניקוד לפני ה
y
למשל

Words ending --- words ending
vowel + y --- constant + y

delay --- reply
convey --- busy
destroy --- pity
ישנם 2 מבנים חשובים ללמוד: אם המילה מסתיימת באות ניקוד פלוס
Y
מילת הבסיס לא משתנה.

delay + ed = delayed
employ + ment = employment
אם המילה מסתימת בעיצור פלוס
Y
כשאתה מוסיף סיומת מלבד
Ing
הפוך את
the y to i:
reply + ed = replied
busy + ness = business
pity + ful = pitiful
but reply + ing = replying

Copy the new word into the third column of this table.
Base word + suffix new word copy new word here
busy + ly = busily ___________________
pity + ful = pitiful ___________________
carry + ed = carried ____________________
carry + ing = carrying _____________________
bury + al = burial _____________________
supply + er = supplier _____________________
happy + ness = happiness _____________________
Empty + ing = emptying _____________________
empty + ed = emptied _____________________


Spelling: Adding suffixes to words ending in y
We learned the following patterns:
* If the word ends in a vowel +y the base word
doesn't change:
delay + ed = delayed and employ + ment = employment
* If the word ends in a consonant +y,
when you add any suffix except -ing,
then change the y to i:
reply + ed = replied, busy + ness = business
pity + ful = pitiful; but reply + ing = replying

Fill in the gaps in the following chart. The first row is done for you.
Based word suffix new word

pretty + est = prettiest
noisy + ly = ____________
easy + _________ = easiest
_____________ + ed = supplied
try + er = ____________
gloomy + est = ____________
marry + ___________ = married
_______________ + ment = employment
mystery + ous = ______________
Apply + __________ = appliance
______________ + ous = envious
______________ + age = marriage

Spelling it Right: Revision test on suffixes
Test your knowledge of suffixes. Complete the following words by adding suffixes to the base words.

Base + suffix = new word base + suffix = new word
heavy + er = ______________ employ + ment = _____________
target + ed = ______________ control + er = _____________
reply + ing = ______________ notice + ing = _____________
snob + ish = ______________ limit + ation = _____________
omit + ed = ______________ gentle + ment = _____________
supply + er = ______________ happy + ly = _____________
endure + ance = ______________ blunder + ed = _____________
adventure + ous = _____________ satisfy + ed = ______________
plan + ing = _____________ forget + able = ______________
equip + ing = _____________ place + ment = _____________
exploit + ed = _____________ investigate + or = _____________
cycle + ist = _____________ time + ly = _____________

Adding a suffix to words ending in L
With these words you need to notice whether there is one vowel or two vowels immediately before the L.
Look for a pattern in the following examples:

words ending one vowel + l words ending two vowels + l

travel + ed = travelled reveal + ed = revealed
control + ed = controlled fail + ed = failed
fulfil + ing = fulfilling boil + ing = boiling


The patterns are fairly obvious aren't they?

Test your understanding of them by crossing out the wrong spellings in each of the following sentences.

1. Biff labeled/labelled the packages, threw them on the trolley, and wheeled/wheelled them out of the room.

2. The watchman patroled/patrolled at hourly intervals.

3. The referee sent off the striker for fouling/foulling the goalkeeper.

4. Marianne's fees for the modeling/modelling course totaled/totalled more than a month's salary.

5. A loud bang signaled/signalled the start of the sailing/sailling race.

6. Sammy controled/controlled the speed of the haulage/haullage rope using a red lever.



 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים