להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


עבר ממושך - past progressive
תרגילים בעבר ממושך - past progressive


- RULES - PAST PROGRESSIVEמשתמשים ב Past Progressive-כדי לתאר פעולות שהתרחשו בעבר והן נתפסו באמצע ההתרחשות שלהם. יתכן שהפעולה נקטעה ויתכן שהיא המשיכה.

הפעולה הממושכת, שנקטעה, היא ב Past Progressive-ואילו הפעולה הקצרה, שקטעה,
היא ב.Past Simple-

EXAMPLE

I was reading a book when John came into the room.
פעולה ארוכה פעולה
קצרה

ביטויי הזמן המרמזים על שימוש בזמן זה הם: .when, while, as
בדרך כלל המילה  whenגוררת אחריה את הפעולה הקצרה, כלומר .Past Simple
ואילו המילים  while, asגוררות אחריהן את הפעולה הארוכה, כלומר past .progressive
EXAMPLE
When he rang the bell, I was cleaning the house.
He rang the bell while/as I was cleaning the house.


שימו לב שהסדר בין המשפטים אינו משנה.
EXAMPLE
1. When he rang the bell, I was cleaning the house.
או
I was cleaning the house when he rang the bell.

2. He rang the bell while I was cleaning the house.
או
While I was cleaning the house he rang the bell.

יתכן שמדובר בפעולה אחת שהיא ארוכה ואז מוזכר זמן התרחשותה, או קיים שימוש במילה .still

EXAMPLE
I was eating lunch at 12 o'clock.
I was watching T.V. from 16:00 to 18:00.
He was still doing his work.

יתכן מצב שבו משתמשים בשתי פעולות ארוכות ממושכות. מצב זה אפשרי עם הביטויים  while, asאך לא עם הביטוי .when

EXAMPLE

While I was reading a book, Dan was writing letters.
I was cleaning the house as my husband was cutting the grass.


ראוי לציין שב- Past Progressive-נשתמש בפעלים בעלי משמעות ממושכת כגון:  sleep, study, work וכו' ואילו ב Past Simple-נשתמש בפעלים בעלי משמעות קצרה כגון: .slip, fall, arrive, ring
EXAMPLE
While he was sleeping the book slipped off his hand.

.Past Simpleאלא בצורת  Past Progressiveלא יופיעו בצורת  Stative Verbsפעלים שהם 
EXAMPLE
While I heard the news a telegram arrived.
was hearingלא ניתן לומר 
ולהזכירכם…
STATIVE VERBS are verbs that do not take the PROGRESSIVE form, therefore, whenever you have a stative verb use the SIMPLE form.
a) senses: hear, sound, see, smell, taste, feel.
b) feelings: love, hate, like, dislike.
c) thoughts: think, know, want, wonder, forget, remember, need, believe, hope,                  seem, mean, prefer, understand.
d) possession: have, has, own, belong to.
e) measurement:  cost, weigh, equal, measure.

THE FORM OF THE VERB
(+) subject + was / were + verb+ing...
 
(-) subject + wasn't / weren't + verb+ing...
 
(?) Was / Were + subject + verb+ing...
 
(WH) Wh Q + was / were + subject + verb+ing...
 
Who + was + verb+ing

שימו לב שכללי הכתיב של הוספת  ing פועלים גם כאן:
SPELLING
When you add "ing" you have to pay attention to the spelling of the verbs.
1. ask + ing
2. plan + ning
(When a verb ends with CVC you have to double the last letter).
3. row + ing
(If the verb ends with x, y, w, you don't double the last letter).
4. listen + ing
If the verb has more than one syllable and the last syllable is not stressed, you don't double the last letter. Other common verbs are: OPEN, HAPPEN, VISIT.
5. bake  baking
(When a verb ends with "e" you omit the "e" and you add ing).
6. die  dying
(When a verb ends with "ie" , you omit the "ie" and add ying.
Other verbs are LIE and TIE).


תרגילים

Put the verbs into the correct form (past progressive).

 1. When I phoned my friends, they (play)  monopoly.
 2. Yesterday at six I (prepare)  dinner.
 3. The kids (play)  in the garden when it suddenly began to rain.
 4. I (practice)  the guitar when he came home.
 5. We (not / cycle)  all day.
 6. While Alan (work)  in his room, his friends (swim)  in the pool.
 7. I tried to tell them the truth but they (not / listen )  .
 8. What (you / do)  yesterday?
 9. Most of the time we (sit)  in the park.
 10. I (listen)  to the radio while my sister (watch)  TV.
 11. When I arrived, They (play)  cards.
 12. We (study)  English yesterday at 4:00 pm .

Write correct sentences:

Yesterday at 6 pm your family were doing different things. Write positive sentences in past progressive.

 1. My mother / read / a novel 
 2. My father / watch / a movie 
 3. My elder sister / writing / in her diary 
 4. My two brothers / listen / to the radio 
 5. My little sister and I / not / watch / a movie 
 6. We / talk / about school 

לחץ כאן לקורס המלא ללימוד אנגלית לחטיבת ביניים

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים